+33 (0)1 40 27 86 00
 • Kilim Kayseri

  Ref : 17.258 Dim : 235 x 143 cm

  €475.00
 • Kilim Kayseri

  Ref : 17.262 Dim : 233 x 146 cm

  €495.00
 • Kilim Maras

  Ref : 12.261 Dim : 210 x 167 cm

  €790.00
 • Kilim Yozgat

  Ref : 18.173 Dim : 252 x 97 cm

  €490.00
 • Kilim Sivas

  Ref : 16.466 Dim : 247 x 132 cm

  €775.00
 • Kilim Ordu

  Ref : 18.200 Dim : 198 x 167 cm

  €950.00
 • Kilim Fethiye

  Ref : 18.201 Dim : 233 x 140 cm

  €985.00
 • Kilim Manisa

  Ref : 18.054 Dim : 230 x 154 cm

  €1,155.00
 • Kilim Kayseri

  Ref : 17.658 Dim : 282 x 80 cm

  €295.00
 • Kilim Kayseri

  Ref : 18.193 Dim : 340 x 85 cm

  €290.00
 • Kilim Konya

  Ref : 18.192 Dim : 229 x 146 cm

  €680.00
 • Kilim Fethiye

  Ref : 16.505 Dim : 241 x 151 cm

  €765.00
 • Kilim Fethiye

  Ref : 17.487 Dim : 255 x 133 cm

  €870.00
 • Kilim Fethiye

  Ref : 16.504 Dim : 224 x 163 cm

  €690.00
 • Kilim Kayseri

  Ref : 17.659 Dim : 274 x 77 cm

  €295.00
 • Kilim Cicim

  Ref : 13.460 Dim : 231 x 148 cm

  €545.00
 • Tapis Vintage

  Ref : 18.298 Dim : 216 x 116 cm

  €347.00
 • Tapis Vintage

  Ref : 18.297 Dim : 206 x 116 cm

  €347.00
 • Tapis Vintage

  Ref : 18.292 Dim : 227 x 113 cm

  €321.00
 • Tapis Vintage

  Ref : 18.294 Dim : 204 x 116 cm

  €321.00