+33 (0)1 40 27 86 00
 • Kilim Kayseri

  Ref : 16.441 Dim : 163 x 120 cm

  €265.00
 • Kilim Kayseri

  Ref : 16.414 Dim : 171 x 118 cm

  €265.00
 • Kilim Yahyali

  Ref : 17.269 Dim : 175 x 112 cm

  €390.00
 • Kilim Kayseri

  Ref : 17.123 Dim : 170 x 116 cm

  €265.00
 • Kilim Kayseri

  Ref : 17.300 Dim : 176 x 120 cm

  €230.00
 • Kilim Kayseri

  Ref : 17.348 Dim : 177 x 114 cm

  €190.00
 • Kilim Kayseri

  Ref : 17.336 Dim : 173 x 113 cm

  Vendu
 • Kilim Kayseri

  Ref : 17.320 Dim : 173 x 108 cm

  €190.00
 • Tapis Vintage

  Ref : 18.265 Dim : 291 x 205 cm

  €1,096.00
 • Tapis Vintage

  Ref : 18.260 Dim : 267 x 167 cm

  €964.00
 • Tapis Vintage

  Ref : 18.264 Dim : 308 x 214 cm

  €1,238.00
 • Tapis Vintage

  Ref : 18.266 Dim : 337 x 205 cm

  €1,160.00
 • Tapis Patchwork

  Ref : 18.262 Dim : 243 x 179 cm

  €876.00
 • Tapis Vintage

  Ref : 18.263 Dim : 268 x 169 cm

  €873.00
 • Tapis Vintage

  Ref : 18.259 Dim : 261 x 176 cm

  €964.00
 • Tapis Vintage

  Ref : 18.268 Dim : 304 x 208 cm

  €1,160.00
 • Tapis Vintage

  Ref : 18.267 Dim : 249 x 153 cm

  €734.00
 • Tapis Patchwork

  Ref : 18.261 Dim : 242 x 172 cm

  €876.00
 • Kilim Moldave

  Ref : 18.244 Dim : 333 x 177 cm

  €1,184.00
 • Kilim Yoruk

  Ref : 18.102 Dim : 284 x 196 cm

  €1,470.00